Nowy projekt IPHZR – „RADOM 2021 w dobie przemysłu przyszłości”

W dn. 08.07.2021 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a IPHZR na realizację oferty „RADOM 2021 w dobie przemysłu przyszłości”, która została dofinansowana  na kwotę 31 700,00 zł. w ramach konkursu „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

„RADOM 2021 w dobie przemysłu przyszłości” to projekt polegający na organizacji 3 spotkań z przedsiębiorcami regionu radomskiego, których działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację Mazowsza przedstawioną jako obszary opisane w Załączniku nr 1 do Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego do Regionalnej Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru II – Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze.

Główne cele realizacji zadania to:

(1) wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi , które wspomagają rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu radomskiego, a przedsiębiorcami zlokalizowanymi na Południu Mazowsza (subregion radomski) w obszarach inteligentnej specjalizacji;

(2) decentralizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia IPHZR w obszarze rozwoju gospodarczego na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w regionie radomskim;

(3) zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców regionu radomskiego w proces przedsiębiorczego odkrywania;

(4) aktywny udział przedsiębiorców w organizowanych 3 spotkaniach/wydarzeniach.

Grupa docelowa zadania:

  • przedsiębiorstwa z regionu radomskiego, ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor MŚP oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego do 2030 (RIS);
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych,  które działają na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, a także mają w swoich celach działalność proinnowacyjną czy też procesy przedsiębiorczego odkrywania.
  • kadra zarządzającą  średniego i wyższego szczebla, kadra techniczna odpowiedzialna za organizację procesów produkcyjnych o
  • właściciele i menadżerowie  przedsiębiorstw.

Okres realizacji zadania: 08.07.2021 r. – 31.12.2021 r.

Całkowity budżet zadania: 35 300,00 PLN

Dofinansowanie UMWM: 31 700,00 PLN

Wkład własny: 3 600,00 PLN

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego