Kształcenie dualne

Radomski Klaster Metalowy jest lokalnym liderem wspierającym i koordynującym rozwój kierunków edukacji zawodowej w Radomiu i w regionie Południowego Mazowsza. Najważniejszym, wdrożonym w 2016 roku projektem jest kształcenie dualne w zawodzie ‘Operator obrabiarek CNC’ realizowane w firmach należących do zrzeszenia. Projekt „kształcenie dualne” jest pilotażowym wprowadzeniem formuły kształcenia dwuetapowego (szkoła + przedsiębiorca) w regionie i z uwagi na jego dotychczasową skuteczność (większa ilość osób przystępujących oraz wyższy procent zdawalności egzaminów na kwalifikację zawodową na zakończenie edukacji) naturalną rzeczą jest jego rozszerzanie na inne kierunki nauczania technicznego.

Obecnie funkcjonowanie tego rozwiązania wkroczyło w fazę dojrzałą i stanowi mocno ugruntowane podstawy do rozszerzania tej formy kształcenia na nowe kierunki edukacyjne, odpowiednio usytuowane w potencjalnych potrzebach kadrowych firm produkcyjnych regionu Południowego Mazowsza.

Ogromną zaletą formy kształcenia w systemie dualnym jest możliwość kontynuowania nauki w najbardziej nowoczesnych parkach maszynowych lokalnych przedsiębiorstw, co równocześnie wiąże się z odciążeniem samorządów w zakresie ponoszenia kosztów odpowiedniego utrzymania zaplecza edukacyjnego w szkołach – ciężar zabezpieczenia środków trwałych niezbędnych w procesie edukacji przeniesiony jest na pracodawców realizujących kształcenie. Jest to idealnie zbalansowane rozwiązanie dostarczające odpowiednie narzędzia uczącym się przy równoczesnej minimalizacji kosztów utrzymania infrastruktury po stronie szkół. A możliwość weryfikowania swojej wiedzy w realiach produkcyjnych podczas wytwarzania rzeczywistych wyrobów wykonywanych na zlecenie konkretnych odbiorców automatycznie rozszerza wiedzę uczniów o kolejne, powiązane zagadnienia i uświadamia funkcjonowanie otoczenia biznesowego w szerszym kontekście łańcucha dostaw.

Kształcenie dualne to połączenie kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Uczniowie wiedzę teoretyczną uzyskują w szkole, a zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Jest to przykład idealnego sposobu połączenia teorii i praktyki. Szczególnie ważny aspekt kształcenia dualnego stanowi regularna nauka praktyczna w przedsiębiorstwach, która odbywa się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Kształcenie dualne w Radomiu rozpoczęło się z rokiem szkolnym 2016/2017 i poprzedzone było ponad 4 letnim okresem przygotowań. Trzy grupy interesariuszy tj. przedsiębiorcy regionu radomskiego, dyrektorzy szkół technicznych – zawodowych oraz przedstawiciele samorządu tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Radomia pracowały nad nowoczesnym modelem kształcenia połączonego z edukacją w szkole oraz regularną praktyką zawodową. Rezultatem długiej pracy było powołanie 2 pierwszych klas tzw. dualnych o specjalności operator maszyn sterowanych numerycznie w dwóch różnych szkołach zawodowych tj. Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Hubalaw Radomiu (ZSZ) oraz Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu (ZST).

Zdaniem przedsiębiorców oraz nauczycieli kształcenie dualne to przyszłość szkolnictwa zawodowego. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne bezpośrednio u pracodawcy – w firmach z Radomia i okolic. Dzięki temu młodzi ludzie uczą się przyszłego zawodu w praktyce, co w przyszłości uczyni z nich dobrze wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, dla których praca w nowoczesnej firmie będzie środowiskiem, w którym bez trudu odnajdą się po wkroczeniu na ścieżkę kariery zawodowej. Kształcenie dualne daje możliwość podniesienia kompetencji technicznych lokalnej społeczności oraz możliwość zatrzymania wykształconych młodych ludzi przed migracją do innych ośrodków przemysłowych, przez co wartość ekonomiczna otoczenia społecznego i jakość życia zostanie podniesiona.

Dzięki merytorycznemu wsparciu naukowego członka klastra, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, a w szczególności ekspertów z instytutowej Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawodowej z Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami wprowadzony został schemat stałego monitorowania i ewaluacji procesu nauczania, który pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszego ‘produktu’ edukacyjnego.

Kształcenie dualne jest regularnie promowane w otoczeniu szkół i przedsiębiorstw, wpływając na trwałą zmianę postrzegania branży obróbki metali w oczach lokalnej społeczności. Promujemy techniczne zawody przyszłości i możliwość rozwoju osobistego w nowoczesnych technologicznie inżynierskich środowiskach pracy.