Radomski
Klaster
Metalowy

​Początek wspólnym działaniom Radomskiego Klastra Metalowego dało podpisanie w 2011 r. Umowy Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Umowę podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem przedstawicieli firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie realizują przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

Działania realizowane przez Radomski Klaster Metalowy


 • Korzyści dla członków Klastra

  Obecność w branżowym OneStopShop – katalogu firm z podziałem na stosowane technologie obróbcze

  Kooperacja produkcyjna i podwykonawstwo oraz budowa kultury kooperacyjnej

  Internacjonalizacja poprzez udział w projektach międzynarodowych

  Networkingowe wsparcie w pozyskiwaniu doradztwa, wyszukiwaniu źródeł finansowania i funduszy pomocowych na rozwój firm.

  Działania marketingowe i udział w międzynarodowych targach branżowych

  Pośrednictwo w usługach B2B

  Współpraca branżowa B2B (otrzymywanie zapytań ofertowych zarówno wewnątrz klastra jak i od zewnętrznych podmiotów)

  Tworzenie konsorcjów do realizacji zleceń

  Wsparcie doradcze w trakcje realizacji zamówień

  Udział w forach, spotkaniach wymiany wiedzy eksperckiej oraz specjalistycznej w obszarach: digitalizacji, internacjonalizacji, technologii, marketingu i HR

  Doskonalenie kompetencji kadr poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i pokazy firm oraz partnerów strategicznych

  Promocja w lokalnych mediach i kanałach społecznościowych oraz budowanie wizerunku poprzez współpracę z klubami sportowymi

  Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, rozwiązań i know-how i wizyty studyjne w firmach

  Badanie potrzeb kadrowych firm i wsparcie procesów rekrutacyjnych

  Lobbing na rzecz firm członkowskich na szczeblu regionalnym i krajowym

  Organizowanie eventów tj. śniadania biznesowe, wewnętrzne spotkania branżowe, targi pracy, działania CSR

  Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz B+R

Cele Radomskiego
Klastra Metalowego

 • Wspieranie regionalnego przemysłu metalowego
 • Rozwijanie bazy poddostawców
 • Pozyskiwanie inwestorów
 • Wpływ na system edukacyjny
 • Wpływ na politykę gospodarczą
 • Rozwój międzynarodowej współpracy
 • Łatwiejszy dostęp do innowacyjnych technologii

Strategia

Współpraca ze szkołami zawodowymi oraz Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w zakresie: określenia potrzeb dydaktycznych, szkoleń, sprzętu i wyposażenia; organizacji praktyk, warsztatów i staży produkcyjnych w firmach; rekrutacji i monitorowaniu absolwentów do pracy w firmach branży metalowej;

Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców w okresie rekrutacyjnym w: gimnazjach, szkołach średnich, szkołach zawodowych oraz na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego;

Udział w międzynarodowych projektach ukierunkowanych na rozwój kształcenia zawodowego (Erasmus +, FRSE)

Promocja działań Radomskiego Klastra Metalowego poprzez: media lokalne i ogólnopolskie, internet i media społecznościowe, billboardy tradycyjne i LED, wsparcie damskiej drużyny  siatkarskiej 'Radomka Radom’, współpracę z Wydziałem Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego;

Organizacja i uczestnictwo w targach branżowych w kraju i zagranicą;

Pozyskanie funduszy zewnętrznych na rozwój klastra.