Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych ”NOT”

  1. Rwańska 17 lok. U1; 26-610 Radom

Tel. 48 36 231 21

Adres e-mail: biuro@radom.enot.pl

www.radom.enot.pl

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych ”NOT”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym. Nawiązując do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych, tworzonych w kraju i na emigracji w celu wspierania patriotycznych dążeń Polaków i uczestnictwa w budowie fundamentów gospodarczej pomyślności Polski po jej odrodzeniu, działa obecnie na rzecz dalszego cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników.

Celami FSNT-NOT są:

1) współpraca, integrowanie wzajemne wspomaganie się    stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb środowiska polskich inżynierów i techników

2) obrona interesów stowarzyszeń członkowskich, jak również    wspomaganie ich statutowych działań;

3)  inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, gospodarki, innowacji, edukacji, kultury i ekologii;

4)  kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska    naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

5)     wspieranie i upowszechnianie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie

nauk technicznych, jak również w zakresie teorii i praktyki

zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi;

6)     działanie na rzecz podnoszenia prestiżu i poziomu zawodowego
oraz   statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji

zawodowej;

7)     dbałość o dorobek i tradycje polskiej myśli naukowej i technicznej oraz   gospodarczej;

8)     upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych w

społeczeństwie, w tym wśród młodzieży i seniorów; dbałość o

przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych

9)     dbałość o przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych

 

Radomska Rada FSNT NOT  jako  Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT NOT skupia oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  reprezentując społeczność techniczną, integruje techników i inżynierów regionu radomskiego, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Nasi

Partnerzy